Våre Tjenester

Authentica er et konsulentfellesskap som primært leverer bedriftsinterne lederutviklingsprammer, ledergruppeutvikling og lederveiledning. Herunder også talentutviklingsprogrammer for ledere, assessment centre for trening, ”train the trainers” programmer for internkonsulenter, og sikkerhetsledelse. Vi leverer også andre organisasjonsutviklingstiltak som fasilitering av utviklingsprosesser i større og mindre grupper, samt konflikthåndtering og arbeidsmiljøkartlegging.

Lederutvikling

Authentica designer og gjennomfører bedriftsinterne utviklingsprogrammer for ledere på alle nivåer i organisasjonen. Vi kan levere relativt kortvarige programmer der hovedfokus er trening av innflytelsesstiler og kommunikasjon. Dette kombineres ofte med oppfølging av den enkelte leder mellom to eller tre korte moduler. Vi leverer også langt mer omfattende programmer hvor selvutvikling er et større tema, kombinert med ledertrening og utvikling av strategisk kompetanse.

Vi bygger vårt arbeid på humanistiske tradisjoner, atferdsvitenskap og positiv psykologi. Vi jobber med ledere ved å skape gode situasjoner for læring og utvikling, enten dette er i grupper eller individuell lederstøtte. Dette innebærer at vi bidrar med oppdatert teori og forskning innen ledelse, men at vårt hovedfokus er mot den enkeltes aktuelle lederutfordringer i utøvelsen av sin rolle. Med dette hovedfokuset er vi fleksible og eklektiske i forhold til teorier om ledelse, og hva som er relevant for den enkelte leder. Eksempelvis vil vi i et lederutviklingsprogram involvere deltakerne ved å veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser, casearbeid, erfaringsutveksling og refleksjon. Fokus på overføring av læring til hverdagen er alltid sentralt.

Ledergruppeutvikling

Vi arbeider med utvikling av ledergrupper på alle nivåer sterkt påvirket av Henning Bangs teori om ledergruppeutvikling. Det hender vi påtar oss mindre oppdrag for ledergrupper, men de fleste prosesser starter med en analyse av nåsituasjonen i form av en intervjurunde med deltakerne, eller en web basert analyse.

Deretter skisseres og gjennomføres et utviklingsopplegg basert på analysen og gruppens behov. Slike prosesser løper normalt over ca et halvt år og inneholder ofte analyse, individuell lederveiledning, møteobservasjon og et antall samlinger for utvikling av tillit, samarbeid og kommunikasjon i gruppen. I noen sammenhenger kombineres dette også med noe lederutvikling, og blir til «lederutvikling i ledergruppen». 

Lederveiledning

Coaching eller veiledning av ledere gjør vi vanligvis som en del av lederprogrammer og ledergruppe utvikling. Vi påtar oss også å følge opp ledere som er i en spesiell situasjon eller har spesielle lederutfordringer. Slike prosesser tidfestes normalt over en bestemt periode, med et bestemt utviklingsmål som settes innledningsvis.

 

Vi kan ofte kombinere dette med 360 analyse og NEO PI personlighetstest, som støtte i utviklingen. I noen sammenhenger følger vi også lederen i møter eller gjennom en arbeidsdag for å kunne gi tilbakemeldinger, og grunnlag for å forstå utfordringene bedre.

Ledertalentutvikling

Vi har lang erfaring med å utvikle ledertalenter. Med ledertalent mener vi en leder som av sine overordnede ansees å være aktuell for mer lederansvar. Ofte er det høye faglige kvalifikasjoner kombinert med initiativ og gjennomføringsevne som fører til at en person blir satt til å lede. De aller fleste har allikevel mye å utvikle for å kunne ta mer ansvar, spesielt i forhold til det å lede andre mennesker.

Lederrollen er kompleks og krevende. Vi designer programmer som skal sette ledertalenter i stand til å ta mer ansvar og samtidig utvikle selvtillit og ferdigheter i lederrollen. Hovedingrediensene er som regel

  • Økt innsikt i virksomhetens verdier, dens strategiske, organisatoriske og forretningsmessige bærebjelker. 
  • Økt forståelse av hvordan egen atferd virker på andre, herunder god innsikt i egne mønstre av preferanser, følelser og tankesett.
  • Trening av kommunikasjonsstiler og lederferdigheter for økt innflytelse og positiv påvirkning.

Vi bruker gjerne vårt Assessment center konsept for trening som en sentral del av ledertalentutvikling.

Assessment Center

Authentica’s Assessment Center (AC) gir deltakeren mulighet til å gjennomgå et arrangement med mange simulerte men realistiske situasjoner som leder.

Deltakeren får mulighet til å praktisere og prøve ut hvor godt hun eller han mestrer å kommunisere, øve innflytelse og lede andre i en stresset situasjon der det er mange krav samtidig. Våre AC er designet for maksimalt treningsutbytte, der en deltaker i løpet av dag møter ca 20 ulike skuespillere og rollespillere i 6 relevante sitasjoner ledet av kompetente konsulenter fra vårt nettverk.

I tillegg til å forberede seg til disse møtene, må deltakeren raskt sette seg inn i mye informasjon som omhandler caset. Selve AC’et tar ca 8—9 timer og avsluttes med en test for å se hvor mye relevant informasjon deltakeren har fått med seg. Påfølgende dag benyttes i sin helhet til debrief gjennom videoanalyse og refleksjon over egen prestasjon, reaksjoner og læring.

Sikkerhetsledelse

Vi mener sikkerhetsledelse er et helt sentralt virkemiddel for å øke ansattes sikkerhetsbevissthet i hverdagen. Ved å trene ledere, verneombud og andre til å kunne gjøre kvalitativt gode sikkerhetssamtaler med sine medarbeidere økes den enkeltes oppmerksomhet, og enhetens sikkerhetskultur forbedres over tid.

Vi benytter vår lange erfaring med trening av lederferdigheter til å designe relativt kortvarige bedriftsinterne programmer der deltakerne lærer, og trener opp sin samtaleteknikk for å få andre til å reflektere og bevisstgjøre seg sin egen sikkerhetsatferd i fortid og fremtid.